Regulamin

 

Regulamin sklepu  AISEOWEB.COM
Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży usług związanych z
pozycjonowaniem stron, zawieranych poprzez stronę internetową  AISEOWEB.COM.

Stosowane w regulaminie definicje:
Sklep internetowy, Sklep  AISEOWEB.COM – sklep internetowy dostępny pod
adresem  AISEOWEB.COM
Sprzedawca, Usługodawca – właściciel sklepu internetowego wymieniony w punkcie
pierwszym regulaminu
Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku
nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej
przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności
prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która
korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych
w niniejszym Regulaminie składa zamówienie lub dokonuje rezerwacji za
pośrednictwem Sklepu internetowego
Usługa – dostępna w Sklepie internetowym usługa, będąca przedmiotem umowy
zlecenie pomiędzy Klientem a Sprzedawcą
Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Usługobiorcy agregację wybranych
usług przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru usług
Usługobiorca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do
niego kolejnych usług lub usuwanie ich z koszyka
Zakładka Kasa – strona dostępna z poziomu Koszyka w Sklepie internetowym
umożliwiająca złożenie zamówienia poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych
danych, określenie sposobu płatności oraz potwierdzenie zamówienia
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu
internetowego, określające rodzaj i ilość Usług, sposób zapłaty, oraz dane
Klienta
Newsletter, Biuletyn – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę,
polegająca na umożliwieniu osobom zainteresowanym automatyczne otrzymywanie na
podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem
internetowym

Informacje o sklepie internetowym
Sklep internetowy działający pod adresem https://www.aiseoweb.com prowadzony
jest przez:
ThaiPol Co., Ltd.
134/97 Nunpayon Road Maptapud
District / Rayong
21150

Dane kontaktowe
E-mail: info@aiseoweb.com
Telefon: +48777070802
Telefon Tajlandia

I. Postanowienia Ogólne

1. Serwis  AISEOWEB.COM prowadzi sprzedaż usług SEO, które związane są z
pozycjonowaniem stron internetowych.
Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegają na:
– umożliwieniu zakładania i prowadzenia konta użytkownika w Sklepie
internetowym,
– umożliwieniu zawarcia umowy poprzez zakup wybranej usługi przez Klienta,
– prowadzeniu Newslettera.
2. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego oraz utworzenie konta użytkownika
sklepu jest tożsame z zapoznaniem się przez Usługobiorcę z treścią niniejszego
Regulaminu oraz jego akceptacją. Akceptując Regulamin, Usługobiorca deklaruje,
że jest osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą
prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej oraz, że
posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Aby korzystać z funkcji dostępnych w serwisie wymagane jest posiadania
komputera lub innego urządzenia np. telefonu komórkowego, tabletu podłączonego
do Internetu oraz wyposażonego w przeglądarkę stron www.
4. Funkcje udostępnione w serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów
sprzecznych z prawem.

II. Składanie zamówienia

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu lub produktów
do koszyka oraz następnie przejście poprzez odpowiedni przycisk „Do kasy”.
2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest poprawne wypełnienie wszystkich
wymaganych danych w zakładce „Kasa”, są to dane osobowe, adresowe, wybór metody
płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe
wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym i działającym
adresem e-mail. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia,
jeżeli Usługobiorca pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków
wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.
4. Kupujący, który prawidłowo dokonał zakupu, otrzymuje potwierdzenie złożenia
zamówienia na adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
W potwierdzeniu znajduje się jego numer zamówienia oraz podstawowe dane
dotyczące zamawianego przedmiotu lub usługi.
5. Kupujący będący przedsiębiorcami podają nazwę, pod którą prowadzą działalność
oraz NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej).
6. Zamówienie w sklepie  AISEOWEB.COM można składać 24 godziny na dobę
przez cały rok z wyjątkiem sytuacji, w której serwis nie będzie dostępny z
powodów technicznych.
7. Złożenie zamówienia wynikające z wybrania przez Klienta usługi lub usług,
dodania ich do koszyka, poprawnego wypełnienie wymaganych elementów w zakładce
kasa jest tożsame z koniecznością jego opłacenia.
8. Wszelkie zmiany zamówienia mogą być konsultowane poprzez wiadomość e-mail lub
telefonicznie
9. Nie przyjmujemy zleceń dla stron o tematyce hazardowej, pornograficznej lub
innej zakazanej przez polskie prawo. Nie przyjmujemy zleceń dla stron
internetowych których pozycjonowanie (reklamowanie) zabronione jest przez
polskie prawo.
10. Rabaty się nie sumują. Składając zamówienie w cenie promocyjnej można
wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.

III. Płatności

1. Serwis akceptuje płatności poprzez PayPal (automatyczna obsługa
płatności).
2. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Płatność za usługę
powinna być dokonana w trakcie procesu zakupu na stronie.
3. Realizacja zamówienia które nie zostało będzie wstrzymana lub anulowana.

IV. Realizacja zamówienia

1. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia zostanie przesłane
Usługobiorcy w formie wiadomości e-mail.
2 Realizacja i dostawa Usług odbywa się w formie wiadomości e-mail na wskazany
przez Usługobiorcę adres e-mail podany podczas rejestracji lub składania
zamówienia.
3. Czas realizacji zamówień określony jest w opisach usług dostępnych na stronie
Sklepu internetowego, może być on jednak modyfikowany i odpowiednio dostosowany
zgodnie z ustaleniami z Klientem.
4. Klient ma możliwość ustalenia nowego czasu realizacji usługi uzgadniając go
ze Sprzedawcą poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie, wiadomość e-mail,
wiadomość dołączoną do zamówienia lub telefonicznie.
5. Raporty z realizacji zlecenia dostarczane są poprzez wiadomość e-mail. Klient
nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na
nośniku materialnym. Raporty z zamówień dostarczane są w plikach o rozszerzeniu
.txt,.csv lub .pdf
6. Z racji tego, że usługa raportowana jest poprzez e-mail nie jest ograniczona
obszarem dostawy.
7. Wszystkie raporty, potwierdzenia zgodne z treścią zamówienia nie będą usuwane
przez obsługę  AISEOWEB.COM, wyjątkiem są sytuacje w których takie
usunięcie wyniknie z ustaleń Sprzedawcy z Klientem za zgodą Sprzedawcy lub w
przypadku nie opłacenia zlecenia przez Klienta, lub odstąpienia od umowy i w
ramach możliwości dokonania zmian w rozpoczętej lub wykonanej usłudze.
8. Nie gwarantujemy pozycji, z zasady nie możemy zagwarantować czegoś co nie
jest w pełni zależne od nas.
9. Gwarantujemy pełne bezpieczeństwo naszego systemu AISEOWEB że jakakolwiek
próba wykorzystania go do działań mających zaszkodzić innym stroną, a zwłaszcza
konkurencji jest niemożliwa.

V. Dane osobowe

Rejestrując się w sklepie lub składając zamówienie podajesz swoje dane
osobowe. Mogą one zostać wykorzystane do realizacji złożonego zamówienia,
kontaktu w sprawie zamówienia, wystawienia rachunku lub faktury. Źródłem danych
jest osoba składająca zamówienie lub rejestrująca konto w sklepie. Korzystając z
panelu użytkownika masz możliwość dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
Rejestracja w sklepie jak i złożenie zamówienia są naturalnie dobrowolne. Dane
zabezpieczone są przez firmę hostingową na której serwerze zlokalizowany jest
sklep. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem:  AISEOWEB.COM/polityka-prywatnosci

W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) Klient może od niej
odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Aby zrezygnować z umowy,
poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: info@aiseoweb.com.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy rozpoczęliśmy realizacje lub wykonaliśmy
usługę za Twoją wyraźną zgodą (jeżeli dokonałeś zakupu w sklepie internetowym).

VI. Opis procedury reklamacyjnej

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod
adresem info@aiseoweb.com, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Reklamacje dotyczące usługi Newsletter lub innych usług świadczonych drogą
elektroniczną, w tym nieprawidłowości w działaniu Sklepu internetowego, można
składać na adres e-mail: info@aiseoweb.com

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
– imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
– datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
– przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
– wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji usługi
zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli
podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed
rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej
uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

VII. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np.
za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. Odstąpienie od umowy

W terminie 14 dni od zawarcia umowy Użytkownik może od niej odstąpić bez
podania przyczyn. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia
przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa
jest uważana za niezawartą. Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego
płatności za daną usługę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na
konto bankowe. Konsument nie ponosi kosztów odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie
woli, na adres e-mail: info@aiseoweb.com lub składając oświadczenie na piśmie.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. W
przypadku odstąpienia od umowy nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami
dla Kupującego. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy,
niezwłocznie poświadcza zwrot świadczenia.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i
wysłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres siedziby firmy.

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od
umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych usług].
Data zawarcia umowy to [data]
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

IX. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w
odniesieniu do umów:
– w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
– o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
umowy,
– o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,
– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Po realizacji usługi przez przedsiębiorcę prawo odstąpienia od umowy Kupującemu
(konsumentowi) nie przysługuje.

X. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Sprzedawca dba o jakość realizowanych usług zakupionych poprzez 
AISEOWEB.COM. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć usługę zgodną z umową.

XI. Postanowienia końcowe
Akceptując regulamin Klient wyraża zgodę na udzielenie mu informacji zawartych w
regulaminie w wiadomości e-mail przesyłanej na adres podany w zamówieniu lub
inny adres e-mail wskazany przez Klienta. Informacje mogą zostać przesłane w
osobnej wiadomości lub dołączone do potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.